Tin tức - Sự kiện

null Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Đến nay, dự thảo Thông tư  về cơ bản đã được hoàn chỉnh để lấy ý kiến các địa phương, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ dự thảo Thông tư gồm: dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư tới Quý cơ quan và đề nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử - Văn phòng Chính phủ để các địa phương, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y), đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ email: kiemdich.cty@gmail.com  và kiemdich.cty@dah.gov.vn.

Hoặc góp ý trực tiếp tại đây

Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây