Góp ý dự thảo văn bản

Chưa có văn bản nào
Tên văn bản Trích yếu File đính kèm Thao tác
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 4809/VPCP-
NN ngày 29/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về đồng ý chủ trương và giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên
quan xây dựng “Nghị định quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật”, sau đây gọi tắt là Nghị định. Mọi góp ý xin gửi về Cục Thú y số 15/78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, bản điện tử gửi về Email: dichte.dah@gmail.com. 

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong Quý IV năm 2024; ngày 27/7/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 5064/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo tổng kết, đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật để có cơ sở xây dựng dự thảo “Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật” (gọi tắt là Nghị định). Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, doanh nghiệp, cơ quan chuyên ngành thú y và chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, thường xuyên có văn bản kiến nghị các Bộ và Chính phủ sớm ban hành.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.

Mọi ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y), đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ mail:quanlythuoc@gmail.com.

Góp ý dự thảo Nghị định quy định  chi tiết  một số điều của Luật Phòng thủ dân sự

 

Ngày 05 tháng 10 năm 2023, Bộ Quốc phòng có Công văn số 3754/BQP-TM đề nghị Bộ NN&PTNT cho ý  kiến đối với dự thảo Nghị định quy định  chi tiết  một số điều của Luật Phòng thủ dân sự. Để có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định trên (xin gửi kèm theo dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định). Ý  kiến  của  các phòng, đơn vị gửi về Văn phòng Cục trước 17h ngày 21/10/2023 để Văn phòng tổng hợp, báo cáo Bộ.

Góp ý dự thảo Nghị định "Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật"

Cục Thú y chủ trì xây dựng dự thảo  Nghị định ”Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật” . Sau các hội thảo, cuộc họp xin ý kiến góp ý của các đơn vị, Tổ biên tập đã tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo (dự thảo Nghị định được gửi kèm).

Để hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông trình Tủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Thú y kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý bằng văn bản và gửi về Cục Thú y theo địa chỉ email dichte.dah@gmail.com trước ngày 22/10/2023 để Cục Thú y hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thời gian./.

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT

Thực hiện Quyết định số 5254/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, Cục Thú y chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Sau các hội thảo, cuộc họp xin ý kiến góp ý của các đơn vị, Tổ biên tập đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo (dự thảo Thông tư thay thế được gửi kèm).

Để hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ Pháp chế thẩm định, trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Thú y kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý bằng văn bản và gửi về Cục Thú y theo địa chỉ email tyts.cucthuy@gmail.com trước ngày 11/11/2022 để Cục Thú y hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thời gian./.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo Thông tư nêu trên (gồm: dự thảo Thông tư, Khung so sánh Thông tư sửa đổi, bổ sung với Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT, Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT và dự thảo Tờ trình).

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y; địa chỉ: số 15, ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trước ngày 25/7/2022, đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ email: quanlythuoc@gmail.com để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong (thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong xuất khẩu). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo Thông tư nêu trên (gồm: dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư). Hồ sơ dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cổng thông tin điện tử của Cục Thú y mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản. Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y; địa chỉ: số 15, ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trước ngày 10/7/2022, đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ email: phongcongdong@gmail.com để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị, Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT

Thực hiện Quyết định số 5254/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022,  Phòng Thú y cộng đồng được Cục Thú y đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng dự thảo  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.  Đến nay, dự thảo Thông tư về cơ bản đã hoàn chỉnh để lấy ý kiến các địa phương, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.


Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y), đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ email: phongcongdong@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn./.

Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Đến nay, dự thảo Thông tư  về cơ bản đã được hoàn chỉnh để lấy ý kiến các địa phương, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ dự thảo Thông tư gồm: dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư tới Quý cơ quan và đề nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử - Văn phòng Chính phủ để các địa phương, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thú y), đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ email: kiemdich.cty@gmail.com  và kiemdich.cty@dah.gov.vn

Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây

Dự thảo TCVN

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-TY-TC ngày 05/02/2021 của Cục trưởng Cục Thú y về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (đợt 1); Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TY-TC ngày 21/03/2022 của Cục trưởng Cục Thú y về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, môi trường năm 2022 Thực hiện kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật của Cục Thú y, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I đã xây dựng và hoàn thiện 03 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, hiệp hội, hội có liên quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo Thông tư nêu trên (gồm: dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư).

Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh, thành phố liên quan xây dựng Dự án “Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thú y”. Để đảm bảo nội dung Dự án sát thực tiễn, có tính khả thi cao, Cục Thú y đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan có ý kiến góp ý gửi về Cục Thú y (theo địa chỉ E-mail: vanphongcuc@dah.gov.vn) trước ngày 15/12/2021 để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt

Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc đẩy mạnh tổ chức xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố liên quan xây dựng Dự án “Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người”.

Dự Thảo 2 Tiêu chuẩn quốc gia về phúc lợi động vật trong vận chuyển và giết mổ

Cục Thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) lĩnh vực thú y năm 2021-2022, gồm:

1. Dự thảo TCVN Phúc lợi động vật - Phần 2: Vận chuyển

2. Dự thảo TCVN Phúc lợi động vật - Phần 3: Giết mổ

Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng Sulfonamids bằng sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/M

TCVN xxxx  do Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I -Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

Góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025

Công văn số 5750/BNN-TY ngày 24/8/2020 về việc góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025 và một số tài liệu đính kèm.

Góp ý dự thảo Chương trình giám sát kháng kháng sinh quốc gia trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021-2025

Chương trình giám sát kháng kháng sinh quốc gia trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021-2025" theo nội dung văn bản số 1273/TY-QLT đã ban hành ngày 03/8/2020

Dự thảo Lần 2 Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP 2020-2025

Dự thảo lần 2, Kế hoach Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025.

Góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, chuyển giao gống vi sinh vật dùng để sản xuất vắc xin thú y.

Góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, chuyển giao gống vi sinh vật dùng để sản xuất vắc xin thú y.