Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 31/03/2021
2 AUSTRALIA 28/10/2020
3 AUSTRIA 08/09/2017
4 BELGIUM 03/11/2020
5 BRAZIL 11/03/2021
6 CANADA 08/04/2021
7 DENMARK 06/05/2020
8 FRANCE 27/03/2020
9 GERMANY 22/02/2021
10 HUNGARY 13/10/2020
11 INDIA 02/04/2021
12 IRELAND 07/01/2021
13 ITALY 07/04/2021
14 JAPAN 03/02/2020
15 KOREA, REPUBLIC OF 11/11/2020
16 LITHUANIA 19/09/2019
17 MALAYSIA 07/07/2020
18 THE NETHERLANDS 17/09/2020
19 NEW ZEALAND 27/08/2020
20 POLAND 18/03/2021
21 SPAIN 03/02/2021
22 UNITED STATES 31/03/2021
23 RUSSIA 31/03/2021
24 MEXICO 26/11/2018