Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 14/03/2023
2 AUSTRALIA 14/08/2023
3 AUSTRIA 18/07/2022
4 BELGIUM 27/07/2023
5 BRAZIL 12/09/2023
6 CANADA 01/02/2023
7 DENMARK 23/08/2023
8 FRANCE 20/04/2023
9 GERMANY 23/08/2023
10 HUNGARY 27/07/2023
11 INDIA 11/11/2022
12 IRELAND 12/04/2021
13 ITALY 05/09/2023
14 JAPAN 30/05/2023
15 KOREA, REPUBLIC OF 14/04/2023
16 LITHUANIA 01/02/2023
17 MALAYSIA 07/07/2020
18 THE NETHERLANDS 11/01/2023
19 NEW ZEALAND 27/07/2022
20 POLAND 27/07/2023
21 SPAIN 27/07/2022
22 UNITED STATES 25/09/2023
23 RUSSIA 04/08/2023
24 MEXICO 12/07/2022