Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 29/09/2021
2 AUSTRALIA 24/05/2021
3 AUSTRIA 11/05/2021
4 BELGIUM 03/11/2020
5 BRAZIL 08/10/2021
6 CANADA 07/06/2021
7 DENMARK 20/07/2021
8 FRANCE 14/09/2021
9 GERMANY 23/09/2021
10 HUNGARY 21/10/2021
11 INDIA 02/04/2021
12 IRELAND 12/04/2021
13 ITALY 13/07/2021
14 JAPAN 21/10/2021
15 KOREA, REPUBLIC OF 14/09/2021
16 LITHUANIA 19/09/2019
17 MALAYSIA 07/07/2020
18 THE NETHERLANDS 17/09/2020
19 NEW ZEALAND 27/08/2020
20 POLAND 23/09/2021
21 SPAIN 20/07/2021
22 UNITED STATES 23/09/2021
23 RUSSIA 25/10/2021
24 MEXICO 26/11/2018