Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 01/03/2022
2 AUSTRALIA 21/04/2022
3 AUSTRIA 11/05/2021
4 BELGIUM 07/03/2022
5 BRAZIL 07/03/2022
6 CANADA 07/06/2021
7 DENMARK 17/01/2022
8 FRANCE 06/04/2022
9 GERMANY 01/04/2022
10 HUNGARY 26/11/2021
11 INDIA 06/05/2022
12 IRELAND 12/04/2021
13 ITALY 17/01/2022
14 JAPAN 21/10/2021
15 KOREA, REPUBLIC OF 14/09/2021
16 LITHUANIA 19/09/2019
17 MALAYSIA 07/07/2020
18 THE NETHERLANDS 21/12/2020
19 NEW ZEALAND 21/12/2020
20 POLAND 21/02/2022
21 SPAIN 17/01/2022
22 UNITED STATES 06/04/2022
23 RUSSIA 21/04/2022
24 MEXICO 26/11/2018