Danh sách các doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 MONGOLIA 20/11/2023
2 UNITED KINGDOM 07/05/2024
3 ARGENTINA 03/05/2024
4 AUSTRALIA 30/11/2023
5 AUSTRIA 18/07/2022
6 BELGIUM 08/03/2024
7 BRAZIL 25/03/2024
8 CANADA 01/02/2023
9 DENMARK 05/04/2024
10 FRANCE 26/04/2024
11 GERMANY 02/05/2024
12 HUNGARY 27/07/2023
13 INDIA 04/04/2024
14 IRELAND 12/04/2021
15 ITALY 01/04/2024
16 JAPAN 12/04/2024
17 KOREA, REPUBLIC OF 03/01/2024
18 LITHUANIA 01/02/2023
19 MALAYSIA 07/07/2020
20 THE NETHERLANDS 01/02/2024
21 NEW ZEALAND 18/10/2023
22 POLAND 13/05/2024
23 SPAIN 04/05/2024
24 UNITED STATES 13/05/2024
25 RUSSIA 25/03/2024
26 MEXICO 12/07/2022