Danh sách các doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 MONGOLIA 20/11/2023
2 UNITED KINGDOM 20/11/2023
3 ARGENTINA 07/02/2024
4 AUSTRALIA 30/11/2023
5 AUSTRIA 18/07/2022
6 BELGIUM 03/01/2024
7 BRAZIL 20/02/2024
8 CANADA 01/02/2023
9 DENMARK 30/11/2023
10 FRANCE 18/10/2023
11 GERMANY 06/02/2024
12 HUNGARY 27/07/2023
13 INDIA 02/11/2023
14 IRELAND 12/04/2021
15 ITALY 30/11/2023
16 JAPAN 30/10/2023
17 KOREA, REPUBLIC OF 03/01/2024
18 LITHUANIA 01/02/2023
19 MALAYSIA 07/07/2020
20 THE NETHERLANDS 01/02/2024
21 NEW ZEALAND 18/10/2023
22 POLAND 15/01/2024
23 SPAIN 06/02/2024
24 UNITED STATES 05/01/2024
25 RUSSIA 19/01/2024
26 MEXICO 12/07/2022