Tin tức - Sự kiện

null Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2022 – 2030”

Ngày 25 tháng 7 năm 2023 thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành Quyết định số 889/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2022 – 2030”. Nội dung chính của kế hoạch là việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 – 2030.

Download toàn bộ nội dung Quyết định tại đây.