Tin tức - Sự kiện

null Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục

Thực hiện quy định của Luật Thú y và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030” và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủĐể bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, Cục Thú y kính đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và có văn bản góp ý cho dự thảo “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030” và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ. 
Đề nghị các quý cơ quan, đơn vị có văn bản góp ý gửi Cục Thú y (Phòng Dịch tễ thú y, theo địa chỉ e-mail: dichte.dah@gmail.com) trước ngày 10/8/2020 để tổng hợp, hoàn thiện và trình phê duyệt.
Đề nghị tải dự thảo các văn bản tại đây