Tin tức - Sự kiện

null Kế hoạch VDNC giai đoạn 2022 - 2030

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1814/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030”. Đây là cơ sở rất quan trọng để các bộ, ngành và các địa phương tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Căn cứ những nội dung quy định trong bản Kế hoạch quốc gia, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch cấp tỉnh về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; trong đó có sự phân công trách nhiệm rõ cho từng cơ quan, đơn vị và người chăn nuôi để có cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; chủ động bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa phương.
Tải toàn bộ văn bản tại đây.