Tin trong nước

null Hội thảo quốc tế về giải pháp phát triển bền vững đàn lợn Việt Nam

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, Hiệp hội gia súc sống, Hiệp hội Thịt và gia súc Australia phối hợp tổ chức hội thảo “Lợi nhuận từ bò sinh sản” nhằm tìm giải pháp phát triển đàn bò của Việt Nam ...bền vững và tương xứng với tiềm năng. Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL như sau:

Do mục đích sử dụng, CSDL phân tích thống kê có cấu trúc cơ bản khác với CSDL tác nghiệp. CSDL tác nghiệp chứa các giao dịch hàng ngày, thường được chuẩn hóa theo CSDL quan hệ mức 3 trở lên (tránh dư thừa), tối ưu cho xử lý, cập nhật từng bản ghi. Trong khi đó, CSDL dự báo thường dựa trên dữ liệu lịch sử, thường dùng CSDL nhiều chiều hoặc mô hình quan hệ dư thừa phục vụ nhu cầu tính toán tổng hợp.

Danh mục chính Menu

Liên kết website

Xuất bản thông tin