Tin trong nước

null Giới thiệu và địa chỉ tra cứu kết quả pháp điển quy phạm pháp luật Thú y

Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực
hiện pháp điển theo các đề mục; Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân
công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục thay thế Quyết định số 843/QĐ-
TTg ngày 06/6/2014; Quyết định số 502/QĐ-BNN-PC ngày 09/02/2015 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
thuộc thẩm quyền thực hiện pháp điển của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y
đã phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện pháp điển đề
mục Thú y (Đề mục số 12 thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn).
Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển đề mục Thú y
tại Nghị quyết số 81/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp
luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và
24 đề mục .
Cục Thú y xin giới thiệu địa chỉ tra cứu, sử dụng:
https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

Danh mục chính Menu

Liên kết website

Xuất bản thông tin