Tin tức - Sự kiện

null Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT

Thực hiện Quyết định số 5254/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, Cục Thú y chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Sau các hội thảo, cuộc họp xin ý kiến góp ý của các đơn vị, Tổ biên tập đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo (dự thảo Thông tư thay thế được gửi kèm). Để hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ Pháp chế thẩm định, trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Thú y kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý bằng văn bản và gửi về Cục Thú y theo địa chỉ email tyts.cucthuy@gmail.com trước ngày 11/11/2022 để Cục Thú y hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thời gian./.