Tin tức - Sự kiện

null Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2151/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030”. Đây là cơ sở rất quan trọng để các bộ, ngành và địa phương tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại để đạt mục tiêu chung là kiểm soát được bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng. Tải toàn bộ văn bản tại đây.