Tin tức - Sự kiện

null Cục Thú y tổ chức lớp "Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4"

Từ ngày 22/11 đến ngày 25/11/2022 tại Hà Nội, Cục Thú y đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4”. Tổng số 34 học viên là công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và các chức danh tương đương của Cục Thú y đã được nghiên cứu, học tập 9 chuyên đề theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, chương trình bồi dưỡng đã giúp cho các học viên nhận thức một cách có hệ thống và nắm chắc hơn quan điểm đường lối quân sự; quốc phòng và an ninh của Đảng; khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của đường lối quân sự, quốc phòng - an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước; ý chí bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; kiên định mục tiêu "Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội". Đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự gắn với thực hiện công tác theo chức trách tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Cuối khóa học, các học viên đã viết bài thu hoạch làm cơ sở đánh giá kết quả học tập công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, 100% học viên đã hoàn thành đầy đủ nội dung các chuyên đề theo quy định của Bộ Quốc phòng./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy phát biểu khai mạc, giao nhiệm vụ cho các học viên

Lãnh đạo Cục Thú y, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Học viện Chính trị và các học viên

Các học viên lĩnh hội kiến thức từ các Thầy của Học viện Chính trị