Tin tức - Sự kiện

null Báo cáo tiến độ, kết quả 2 năm thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030” (gọi tắt là Đề án ngành thú y). Đến nay, đã gần 2 năm tổ chức triển khai Đề án ngành thú y; để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời báo cáo những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện để đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo, phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án ngành thú y trong các năm tiếp theo, ngày 01/02/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 494/BNN-TY về việc báo cáo tiến độ, kết quả 2 năm thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030”.

Nội dung công văn xem tại đây.