Tin tức - Sự kiện

null Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh, thành phố liên quan xây dựng Dự án “Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thú y”. Để đảm bảo nội dung Dự án sát thực tiễn, có tính khả thi cao, Cục Thú y đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan có ý kiến góp ý gửi về Cục Thú y (theo địa chỉ E-mail: vanphongcuc@dah.gov.vn) trước ngày 15/12/2021 để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đề nghị tải dự thảo Dự án tại đây.