Tin tức - Sự kiện

null Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT

Ngày 01/4/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16  tháng 5 năm 2024.

Download toàn bộ nội dung Thông tư tại đây.