Asset Publisher

null Bộ NN-PTNT đề xuất kiện toàn hệ thống thú y các cấp

 

Trải qua lịch sử 70 năm, ngành Thú y liên tục được tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Ảnh: Nguyên Huân.

Tại công văn, Bộ NN-PTNT cho biết, thực hiện kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT báo cáo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thực trạng và đề xuất kiện toàn hệ thống thú y các cấp.

Trên cơ sở báo cáo những tồn tại, bất cập cụ về hệ thống thú y, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng như trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6004/BNV-TCCB ngày 03/12/2019 về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, Bộ NN-PTNT báo cáo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội xem xét các kiến nghị, đề xuất, cụ thể như sau:

Về hệ thống thú y các cấp, tiếp tục tổ chức giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về thú y. Phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức hội thảo phân tích, đánh giá tác động của việc thay đổi, sáp nhập hệ thống thú y các cấp.

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện “kiện toàn, củng cố và tăng cường 15 năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, nhất là tại cơ sở, bảo đảm lực lượng tổ chức có hiệu quả công tác thú y, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh động vật” theo đúng tin thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Về tăng cường năng lực thú y các cấp, ngày 09/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, trong đó có nội dung giao Bộ NN-PTNT xây dựng, trình phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực ngành thú y các cấp giai đoạn 2021 - 2030”, bảo đảm nguồn lực triển khai có hiệu quả công tác thú y, phòng, chống dịch bệnh động vật.

Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo các địa phương và giao Cục Thú y chủ trì xây dựng và trình Đề án. Trong thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ đề xuất đưa vào Nghị quyết của Chính phủ để có cơ sở xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực ngành Thú y các cấp giai đoạn 2021 - 2030”.

Nguyên Huân

Nguồn:nongnghiep.vn

Navigation Menu

Asset Publisher

Asset Publisher