DS DN đủ ĐK xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 3/14/2023
2 AUSTRALIA 8/14/2023
3 AUSTRIA 7/18/2022
4 BELGIUM 7/27/2023
5 BRAZIL 9/12/2023
6 CANADA 2/1/2023
7 DENMARK 8/23/2023
8 FRANCE 4/20/2023
9 GERMANY 8/23/2023
10 HUNGARY 7/27/2023
11 INDIA 11/11/2022
12 IRELAND 4/12/2021
13 ITALY 9/5/2023
14 JAPAN 5/30/2023
15 KOREA, REPUBLIC OF 4/14/2023
16 LITHUANIA 2/1/2023
17 MALAYSIA 7/7/2020
18 THE NETHERLANDS 1/11/2023
19 NEW ZEALAND 7/27/2022
20 POLAND 7/27/2023
21 SPAIN 7/27/2022
22 UNITED STATES 9/25/2023
23 RUSSIA 8/4/2023
24 MEXICO 7/12/2022