DS DN đủ ĐK xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 9/29/2021
2 AUSTRALIA 5/24/2021
3 AUSTRIA 5/11/2021
4 BELGIUM 11/3/2020
5 BRAZIL 10/8/2021
6 CANADA 6/7/2021
7 DENMARK 7/20/2021
8 FRANCE 9/14/2021
9 GERMANY 9/23/2021
10 HUNGARY 7/30/2021
11 INDIA 4/2/2021
12 IRELAND 4/12/2021
13 ITALY 7/13/2021
14 JAPAN 8/19/2021
15 KOREA, REPUBLIC OF 9/14/2021
16 LITHUANIA 9/19/2019
17 MALAYSIA 7/7/2020
18 THE NETHERLANDS 9/17/2020
19 NEW ZEALAND 8/27/2020
20 POLAND 9/23/2021
21 SPAIN 7/20/2021
22 UNITED STATES 9/23/2021
23 RUSSIA 9/23/2021
24 MEXICO 11/26/2018