Cơ sở sản xuất thuốc GMP

There are no records.
Selected Item Tên danh sách Ngày cập nhật File đính kèm  
Cục Thú y cập nhật danh sách, địa chỉ các nhà máy sản xuất thuốc, vắc xin thú y đã được cấp Giấy chứng nhận GMP, tính đến tháng 8 năm 2017. 11/19/2020 ATTP_30.zip
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP đến tháng 3 năm 2018 11/19/2020 ATTP_31.zip
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP đến tháng 1 năm 2019. 11/19/2020 ATTP_32 (2).zip
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP đến tháng 3 năm 2019. 11/19/2020 ATTP_33.zip
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP đến tháng 3 năm 2020 11/19/2020 ATTP_34.zip