Danh sách cơ sở ATDB, giám sát

There are no records.
Selected Item Tên danh sách Ngày cập nhật File đính kèm  
Danh sách các cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn cập nhật đến ngày 30/6/2023 6/30/2023 Danhsach_ATDB_Trencan.xlsx
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản cả nước đã được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đến thời điểm 10/11/2023 11/10/2023 231103_Danh_sach_ATDB_TS_Web (1).xlsx
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản cả nước đã được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đến thời điểm 08/01/2024 240108_Danh_sach_ATDB_TS_Web.xlsx
Danh sách Cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn cập nhật đến ngày 30/1/2024 2/1/2024 240130_Danh sách cơ sở, vùng ATDB_V2.xlsx
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản cả nước đã được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đến thời điểm 18/04/2024 5/8/2024 240418_Danh_sach_ATDB_TS_Web.xlsx