Hướng dẫn xuất khẩu tổ yến

Hướng dẫn xuất khẩu tổ yến

STT Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung văn bản
1 Mẫu Danh sách nhà yến gửi Cục Thú y để lấy mẫu giám sát dịch bệnh 3/6/2023 Mẫu Danh sách nhà yến gửi Cục Thú y để lấy mẫu giám sát dịch bệnh
2 Đơn đăng ký doanh nghiệp sơ chế, chế biến sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc 3/6/2023 Đơn đăng ký doanh nghiệp sơ chế, chế biến sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc
3 Lệnh số 249 của Tổng cục Hải quan Trung Hoa 1/1/2022 Lệnh số 249 “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” hiệu lực 01/01/2022
4 Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1/1/2022 Lệnh số 248 "Quy định về Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" hiệu lực 01/01/2022
5 Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trên hệ thống CIFER của Trung Quốc 1/1/2022 Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trên hệ thống CIFER của Trung Quốc
6 Tài liệu Hội nghị triển khai nghị định thư yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc 11/22/2022 Tài liệu Hội nghị triển khai nghị định thư yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc ngày 22 tháng 11 năm 2022
7 144/TY-TYCĐ 1/31/2023 Hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc
8 84/TY-DT 1/17/2023 Hướng dẫn giám sát dịch bệnh trên chim yến để xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc
9 2163/TY-HTQT 12/26/2022 Về việc hướng dẫn chi tiết qui trình 7 bước đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc
10 8107/BNN-TY 12/1/2022 Về việc triển khai Nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc
11 NĐT-XK-Yến 11/9/2022 Về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc