Dữ liệu động danh sách hiển thị

Phiên bản: 1.4 Đã duyệt
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản cả nước đã được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đến thời điểm 10/11/2023
10/11/2023