Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 9782:2013
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Thịt - Xác định dư lượng các chất chuyển hóa của nitrofuran (AZO, AMOZ, AHD, SEM) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS-MS
Năm ban hành 2013
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 284807_tcvn9782-2013.pdf