Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8748:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Thịt và sản phẩm thịt – Phương pháp xác định dư lượng tetracyclin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm