Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-3:2010
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật- Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh giun xoắn
Năm ban hành 2010
Hiện trạng
File đính kèm
  • null 297227_tcvn8400-3-2010.pdf