Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu QCVN 01 - 04:2009/BNNPTNT
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật
Năm ban hành 2009
Hiện trạng
File đính kèm