Danh sách cơ sở ATDB, giám sát

Không có không có hồ sơ.
Người dùng lựa chọn Tên danh sách Ngày cập nhật File đính kèm  
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản cả nước đã được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đến thời điểm 10/11/2023 10/11/2023 231103_Danh_sach_ATDB_TS_Web (1).xlsx
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản cả nước đã được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đến thời điểm 08/01/2024 240108_Danh_sach_ATDB_TS_Web.xlsx
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản cả nước đã được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đến thời điểm 18/04/2024 08/05/2024 240418_Danh_sach_ATDB_TS_Web.xlsx
Danh sách Cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn cập nhật đến ngày 25/05/2024 04/06/2024 240601_Danhsach_Thongke_Coso_Vung_ATDB.xlsx