Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-42:2019
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 42: Bệnh Dịch tả loài nhai lại
Năm ban hành 2019
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm