Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-2:2010
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật- Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra trên lợn
Năm ban hành 2010
Hiện trạng
File đính kèm