Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 11/11/2022
2 AUSTRALIA 24/08/2022
3 AUSTRIA 18/07/2022
4 BELGIUM 11/11/2022
5 BRAZIL 29/08/2022
6 CANADA 03/10/2022
7 DENMARK 26/09/2022
8 FRANCE 01/11/2022
9 GERMANY 18/07/2022
10 HUNGARY 26/11/2021
11 INDIA 11/11/2022
12 IRELAND 12/04/2021
13 ITALY 17/01/2022
14 JAPAN 27/05/2022
15 KOREA, REPUBLIC OF 27/05/2022
16 LITHUANIA 19/09/2019
17 MALAYSIA 07/07/2020
18 THE NETHERLANDS 06/10/2022
19 NEW ZEALAND 26/07/2022
20 POLAND 26/07/2022
21 SPAIN 18/07/2022
22 UNITED STATES 07/11/2022
23 RUSSIA 11/11/2022
24 MEXICO 12/07/2022