DS DN đủ ĐK xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 MONGOLIA 11/20/2023
2 UNITED KINGDOM 5/7/2024
3 ARGENTINA 5/3/2024
4 AUSTRALIA 11/30/2023
5 AUSTRIA 7/18/2022
6 BELGIUM 3/8/2024
7 BRAZIL 3/25/2024
8 CANADA 6/21/2024
9 DENMARK 4/5/2024
10 FRANCE 4/26/2024
11 GERMANY 5/2/2024
12 HUNGARY 7/27/2023
13 INDIA 4/4/2024
14 IRELAND 4/12/2021
15 ITALY 4/1/2024
16 JAPAN 4/12/2024
17 KOREA, REPUBLIC OF 1/3/2024
18 LITHUANIA 2/1/2023
19 MALAYSIA 7/7/2020
20 THE NETHERLANDS 2/1/2024
21 NEW ZEALAND 10/18/2023
22 POLAND 5/27/2024
23 SPAIN 5/4/2024
24 UNITED STATES 6/10/2024
25 RUSSIA 3/25/2024
26 MEXICO 7/12/2022