DS DN đủ ĐK xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 11/11/2022
2 AUSTRALIA 8/24/2022
3 AUSTRIA 7/18/2022
4 BELGIUM 11/11/2022
5 BRAZIL 8/29/2022
6 CANADA 10/3/2022
7 DENMARK 9/26/2022
8 FRANCE 11/1/2022
9 GERMANY 7/18/2022
10 HUNGARY 11/26/2021
11 INDIA 11/11/2022
12 IRELAND 4/12/2021
13 ITALY 1/17/2022
14 JAPAN 5/27/2022
15 KOREA, REPUBLIC OF 5/27/2022
16 LITHUANIA 9/19/2019
17 MALAYSIA 7/7/2020
18 THE NETHERLANDS 10/6/2022
19 NEW ZEALAND 7/26/2022
20 POLAND 7/26/2022
21 SPAIN 7/18/2022
22 UNITED STATES 11/7/2022
23 RUSSIA 11/11/2022
24 MEXICO 7/12/2022