Thủ tục hành chính

no-legaldocs-found
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
BNN-288303 27/06/2019 Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)
BNN-288092 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở có nhu cầu chuyển đổi Giấy chứng nhận do Chi cục Thú y cấp sang Giấy chứng nhận do Cục Thú y cấp
BNN-288089 27/06/2019 Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại
BNN-288041 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
BNN-2881052 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
BNN-288317 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh
BNN-288111 27/06/2019 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
BNN-288126 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
BNN-288093 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
BNN-288063 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận
BNN-288125 27/06/2019 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
BNN-288050 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
BNN-288113 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
BNN-288128 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
1.003074 22/07/2021 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
1.002537 22/07/2021 Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại.
1.002481 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở có nhu cầu chuyển đổi Giấy chứng nhận do Chi cục Thú y cấp sang Giấy chứng nhận do Cục Thú y cấp
1.002452 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
1.002439 22/07/2021 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
1.002452 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
  • null 46-1.002452 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.docx
1.002537 05/06/2023 Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại
  • null 42-1.002537 Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở phải đánh giá lại.docx
1.003074 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
  • null 36-1.003074 Cấp lại GCN an toàn dịch bệnh động vật đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.docx
1.003769 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
  • null 11-1.003769 Cấp GCN vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.docx
1.003991 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
  • null 10-1.003991 Cấp giấy CN CS ATDB trên can.docx
1.005307 05/06/2023 Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)
  • null 4-1.005307 Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản.docx
  • null 4-1.005307 Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (1).docx