Thủ tục hành chính

no-legaldocs-found
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1.002537 05/06/2023 Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại
  • null 42-1.002537 Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở phải đánh giá lại.docx
1.003074 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
  • null 36-1.003074 Cấp lại GCN an toàn dịch bệnh động vật đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.docx
1.003769 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
  • null 11-1.003769 Cấp GCN vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.docx
1.003991 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
  • null 10-1.003991 Cấp giấy CN CS ATDB trên can.docx
1.005307 05/06/2023 Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)
  • null 4-1.005307 Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản.docx
  • null 4-1.005307 Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (1).docx