Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8400-13:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 13: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella Còn hiệu lực
TCVN 8400-11:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh Dịch tả vịt Còn hiệu lực
TCVN 8400-1:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh Lở mồm long móng Còn hiệu lực
QCVN 01-187: 2018/BNNPTNT 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thuốc thú y - yêu cầu chung Còn hiệu lực
TCVN 12572:2018 2018 Mật ong – xác định dư lượng nhóm fluoroquinolones (enrofloxacin, flumequin, nofloxacin, ciprofloxacin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) Còn hiệu lực
TCVN 12285:2018 2018 Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng tylosin, lincomycin bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) Còn hiệu lực
TCVN 12284:2018 2018 Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng β-lactam (amoxicilin, ampicilin, penicilline V) bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC/MS-MS) Còn hiệu lực
TCVN 8685 -27: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 27: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm phé quản truyền nhiễm ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -26: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 26: Vắc xin phòng nhược độc phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -25: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 25: Vắc xin phòng bệnh giả dại ở lợn Còn hiệu lực
TCVN 8685 -24: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 24: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Sallmonella typhimurium ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -23: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 23: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Salminella enteritidis ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -22: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 22: Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng gia cầm Còn hiệu lực
TCVN 8685 -21: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 21: Vắc xin phòng bệnh đậu gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -20: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcatsle Còn hiệu lực
QCVN 01 -151 : 2017/BNNPTNT 2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định điều kiện vệ sinh đối với cơ sở vắt sữa và thu gom sữa.
TCVN 11838:2017 2017 Thịt - Xác định dư lượng nhóm Sulfonamids bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép hai lần khối phổ (LC/MS-MS) Còn hiệu lực
TCVN 11837:2017 2017 Mật ong - xác định dư lượng Amitraz bằng kỹ thuật sắc ký khối phổ (GC/MS) Còn hiệu lực
TCVN 11836:2017 2017 Mật ong - xác định dư lượng Carbamate (Carbaryl, methiocarb, pirimicarb) bằng kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) Còn hiệu lực
TCVN 11835:2017 2017 Mật ong - xác định dư lượng Carbendazim bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LC/MS-MS) Còn hiệu lực
TCVN 8685- 19: 2017 2017 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 19: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Gumboro Còn hiệu lực
TCVN 8685- 18: 2017 2017 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 18: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Newcastle Còn hiệu lực
TCVN 8685- 17: 2017 2017 Quy trình kiểm nghiệm vắc xi- Phần 17: Vắc xin vô hoạt phòng bện Viêm màng phổi ở lợn (Requirements for Ctinobacillus pleuropneumniae Bacterin) Còn hiệu lực
TCVN 8685- 16: 2017 2017 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 16: Vắc xin vô hoạt Phòng bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm ở lợn (Bordetella brochiseptica -Bệnh viêm teo mũi) Còn hiệu lực
TCVN 8685-15:2017 2017 Quy trình Kiểm nghiệm vắc xin - Phần 15: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi do Pasteurella multocida type D gây ra ở lợn Còn hiệu lực
TCVN 8685-14:2017 2017 Quy trình Kiểm nghiệm vắc xin - Phần 14: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi thể kính ở lợn (Haemophilus parasuis - Bệnh Glasser) Còn hiệu lực
TCVN 8683-17 : 2017 2017 Giống vi sinh vật - Phần 17: Quy trình nuôi giữ giống vi khuẩn Bordetella Bronchiseptica Còn hiệu lực
TCVN 8683-16 : 2017 2017 Giống vi sinh vật thú y - Phần 16: Quy trình giữ giống vi rút Gumboro chủng nhược độc củng 2512 (Mastre seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of Gumboro virus, 2512 strain) Còn hiệu lực
TCVN 8683-15 : 2017 2017 Giống vi sinh vật thú y - Phần 15: Quy trình giữ giống vi rút viêm gan vịt cường độc (Mastre seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of Duck Hepatitis Virus Còn hiệu lực
QCVN 22:2016/BTC 2016 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhập, xuất tại của kho và bảo quản hàng dự trữ quốc gia thuốc thú y Còn hiệu lực