Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
QCVN 01 - 79: 2011/BNNPTNT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm - Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y. Còn hiệu lực
QCVN 01-42 : 2011/BNNPTNT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y. Còn hiệu lực
QCVN 01-41 : 2011/BNNPTNT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật. Còn hiệu lực
QCVN 01-40:2011/BNNPTNT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y. Còn hiệu lực
QCVN 01-39 : 2011/BNNPTNT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi. Còn hiệu lực
TCVN 8748:2011 2011 Thịt và sản phẩm thịt – Phương pháp xác định dư lượng tetracyclin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Còn hiệu lực
TCVN 8711-2:2011 2011 Động vật và sản phẩm động vật – Phần 2: Quy trình chung phân tích nguy cơ trong nhập khẩu sản phẩm động vật Còn hiệu lực
TCVN 8711-1:2011 2011 Động vật và sản phẩm động vật – Phần 1: Quy trình chung phân tích nguy cơ trong nhập khẩu động vật sống Còn hiệu lực
TCVN 8737:2011 201 Thuốc thú y – Phương pháp định lượng số bào tử Lactobacillus Còn hiệu lực
TCVN 8736:2011 2011 Thuốc thú y – Phương pháp định lượng tổng số bào tử Bacillus Còn hiệu lực