Góp ý dự thảo văn bản

Chưa có văn bản nào
Tên văn bản Trích yếu File đính kèm Thao tác
Dự thảo TCVN

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-TY-TC ngày 05/02/2021 của Cục trưởng Cục Thú y về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (đợt 1); Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TY-TC ngày 21/03/2022 của Cục trưởng Cục Thú y về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, môi trường năm 2022 Thực hiện kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật của Cục Thú y, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I đã xây dựng và hoàn thiện 03 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, hiệp hội, hội có liên quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo Thông tư nêu trên (gồm: dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư).

Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh, thành phố liên quan xây dựng Dự án “Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thú y”. Để đảm bảo nội dung Dự án sát thực tiễn, có tính khả thi cao, Cục Thú y đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan có ý kiến góp ý gửi về Cục Thú y (theo địa chỉ E-mail: vanphongcuc@dah.gov.vn) trước ngày 15/12/2021 để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt

Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc đẩy mạnh tổ chức xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố liên quan xây dựng Dự án “Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người”.

Dự Thảo 2 Tiêu chuẩn quốc gia về phúc lợi động vật trong vận chuyển và giết mổ

Cục Thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) lĩnh vực thú y năm 2021-2022, gồm:

1. Dự thảo TCVN Phúc lợi động vật - Phần 2: Vận chuyển

2. Dự thảo TCVN Phúc lợi động vật - Phần 3: Giết mổ