Cơ quan trực thuộc

null Chi Cục Kiểm Dịch Động Vật Vùng Lạng Sơn

Địa chỉ:
số 420 đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại:
02053889030
Fax:
Email:

Danh mục chính Menu

Liên kết website

Xuất bản thông tin