Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018.

15/VBHN-BNNPTNT

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018 hợp nhất Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y và Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

12/10/2018

7/1/2016

Nông nghiệp

Nghị định

NỘI DUNG CHI TIẾT