Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: QUYẾT ĐỊNH 1399/QĐ-BNN-TCCB - QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THÚ Y

Quyết định 1399/QĐ-BNN-TCCB

QUYẾT ĐỊNH 1399/QĐ-BNN-TCCB - QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THÚ Y

4/13/2017

4/13/2017

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT