Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Luật số 79/2015/QH13.

Luật Thú y số 79/2015/QH13.

Luật số 79/2015/QH13. Luật Thú y. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.

6/19/2015

7/1/2016

Thú y

Luật

NỘI DUNG CHI TIẾT