Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 2017 -2020.

Cùng nhau và quyết tâm để kiểm soát nguy cơ kháng thuốc Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản 2017-2020