Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN LÀM THỰC PHẨM VÀO VIỆT NAM

 

TT

Quốc gia

Ngày cập nhật

Danh sách doanh nghiệp

1

Argentina

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

2

Australia

18.3.2019

Danh sách doanh nghiệp

3

Canada

28.1.2019

Danh sách doanh nghiệp

4

Chile

08.4.2019

Danh sách doanh nghiệp

5

China

04.8.2018

Danh sách doanh nghiệp

6

Cuba

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

7

Denmark

11.3.2019

Danh sách doanh nghiệp

8

Estonia

31.7.2018

Danh sách doanh nghiệp

9

Faroe Islands

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

10

Finland

06.11.2017

Danh sách doanh nghiệp

11

France

09.4.2019

Danh sách doanh nghiệp

12

Greenland

27.11.2017

Danh sách doanh nghiệp

13

Germany

10.12.2018

Danh sách doanh nghiệp

14

Iceland

26.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

15

India

28.6.2019

Danh sách doanh nghiệp

16

Indonesia

16.10.2018

Danh sách doanh nghiệp

17

Japan

25.12.2018

Danh sách doanh nghiệp

18

Korea, Republic Of

10.01.2019

Danh sách doanh nghiệp

19

Lithuania

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

20

Malaysia

25.6.2019

Danh sách doanh nghiệp

21

Myanmar

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

22

New Zealand

12.11.2018

Danh sách doanh nghiệp

23

Netherlands

22.12.2017

Danh sách doanh nghiệp

24

Norway

14.5.2018

Danh sách doanh nghiệp

25

Poland

04.10.2018

Danh sách doanh nghiệp

26

Peru

28.01.2019

Danh sách doanh nghiệp

27

Philippines

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

28

Singapore

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

29

Spain

08.4.2019

Danh sách doanh nghiệp

30

Sweden

05.3.2018

Danh sách doanh nghiệp

31

Taiwan, Province Of China

25.6.2019

Danh sách doanh nghiệp

32

Thailand

03.01.2019

Danh sách doanh nghiệp

33

United Kingdom

08.4.2019

Danh sách doanh nghiệp

34

United States

07.3.2018

Danh sách doanh nghiệp

35

Uruguay

02.10.2018

Danh sách doanh nghiệp

36

Oman

20.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

37

Ireland

10.12.2018

Danh sách doanh nghiệp