Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CỦA 24 NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT ĐỘNG VẬT VÀO VIỆT NAM

                                                                                                                                         

TT

Quốc gia

Ngày cập nhật

 

1

ARGENTINA

17.9.2020 Danh sách doanh nghiệp

2

AUSTRALIA

15.5.2020

Danh sách doanh nghiệp

3

AUSTRIA

08.9.2017

Danh sách doanh nghiệp

4

BELGIUM

02.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

5

BRAZIL

18.9.2020

Danh sách doanh nghiệp

6

CANADA

24.3.2020

Danh sách doanh nghiệp

7

DENMARK

06.5.2020

Danh sách doanh nghiệp

8

FRANCE

27.3.2020

Danh sách doanh nghiệp

9

GERMANY

18.9.2020

Danh sách doanh nghiệp

10

HUNGARY

01.9.2020

Danh sách doanh nghiệp

11

INDIA

06.02.2020

Danh sách doanh nghiệp

12

IRELAND

31.8.2020

Danh sách doanh nghiệp

13

ITALY

29.10.2019

Danh sách doanh nghiệp

14

JAPAN

27.8.2020

Danh sách doanh nghiệp

15

KOREA, REPUBLIC OF

13.7.2020

Danh sách doanh nghiệp

16

LITHUANIA

19.9.2017

Danh sách doanh nghiệp

17

MALAYSIA

07.7.2020

Danh sách doanh nghiệp

18

THE NETHERLANDS

17.9.2020

Danh sách doanh nghiệp

19

NEW ZEALAND

27.8.2020

Danh sách doanh nghiệp

20

POLAND

31.8.2020

Danh sách doanh nghiệp

21

SPAIN

24.8.2020

Danh sách doanh nghiệp

22

UNITED STATES

10.9.2020

Danh sách doanh nghiệp

23

RUSSIA

21.8.2020

Danh sách doanh nghiệp

24

MEXICO

26.11.2018

Danh sách doanh nghiệp