Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi


Trước tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) diễn biến ngày càng phức tạp, dịch đã xảy ra tại 62/63 tỉnh, thành phố và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh DTLCP theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Download toàn bộ nội dung công văn tại đây.